ANAR – 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ANALİZİ


İbrahim USLU – ANKARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ GENEL MÜDÜRÜ Doktorant M. Kürşad BİRİNCİ – SİYASAL ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DANIŞMANI Meryem AY – TASARIM ve RAPORLAMA BİRİMİ UZMANI GİRİŞ Gergin bir siyasi dönemi takiben yapılan ve genel seçim havasında geçen 30 Mart 2014 seçimleri yeni bir sürecin başlangıcı niteliği taşımaktadır. Yerel seçim tarihinde göz ardı edilemeyecek bir yeri olan(...)

A&G – AK PARTİ’ NİN KAZANMASININ NEDENİ: MEMNUNİYET ve İSTİKRAR


Adil GÜR – A&G ARAŞTIRMA ŞİRKETİ BAŞKANI 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nin kazananı AK Parti, kaybeden ise cemaat oldu. Yerel seçimlerde pek çok kişinin beklediği gibi bir sürpriz çıkmadı. Sürpriz çıkmayacağını uzunca bir süredir yaptığımız araştırmalarda görmüş ve zaman zaman da kamuoyu ile paylaşmıştık. Kazanan AK Parti oldu. Çünkü bu seçimlerde %40’ların altına düşeceği sıkça dillendirilmiş,(...)

 DİTAM – HER SEÇİM BİR İNŞADIR!


Av. Sedat YURTDAŞ – DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI İddialı bir başlık olduğunun farkındayım. Bu nedenle, bir parça açmam gerekecek. Türkiye gibi sosyolojik gerçekliği ile uyumlu siyasal ve idari yapısını oluşturamamış, düşünce, etnik ve inanç mozaiği ile devlet yapılanma ve geleneği arasında derin çelişkiler bulunan ülkelerde, -böyle ülkeler de çok kalmadı ya- ister bir devamlılık(...)

Prof. Dr. E. Fuat KEYMAN – AK PARTİ: EGEMEN PARTİ ve YENİ TÜRKİYE


Prof. Dr. E. Fuat KEYMAN Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Prof. Dr. Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörüdür.(...)

THE ABSTRACTS


MEDIA VISIBILITY ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES IN THE MUNICIPAL ELECTIONS OF MARCH 30, 2014 Mehmet DUMAN Political advertising is one of the leading methods of political communication. Utilization of advertising methods and turning the election campaigns into advertisements of ‘goods and services’ make the concepts of propaganda and advertising to get closer and result in(...)

Takdim


 Editörün Notu…  Büyüme şansını bulan herkes çocukluğu bilir. Ancak çocuğun çocukluğunu bilmesi ile büyüğün dönüp çocukluğuna bakması arasında bir anlam mesafesi olmalı. Ne de olsa “sosyalleşme” dediğimiz hadise, çocuğun dünyayı şaşırtıcı bir tarzda görme biçiminden büyükleri vareste kılar. Alışırız. Bazen felsefeciler ile çocuklar arasında kurulan bağ yanlış değildir. Felsefi düşünüş, “şeylerin illiyet bağlarını ve anlam(...)

MEDYA OKURYAZARLIĞI – Prof. Dr. Zakir AVŞAR


  Medyanın etkileri tartışmaları uzunca bir süre bu alanın başat inceleme konusu ol­muştur. İzleyicinin/okurun mesajlar karşısındaki konumu farklı dönemlerde farklı politikalar gereği aktif ya da pasif kabul edilmiştir. Günümüzde gelinen noktada ise, medyanın gücü artık tartışma götürmez bir hale bürünmüştür. Özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesi, medyanın etkinlik alanını artırmasında önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler(...)

GENÇLERDE MEDYA BAĞIMLILIĞI – Prof. Dr. Necla MORA


  İnsanlık, her yeni buluşla zihinsel değişim ve dönüşüme uğramıştır. Yazının bulunuşu, matbaanın icadı, elektrik ve elektronik döneme geçiş, insanlığın gelişmesinde köklü de­ğişiklikler yaratmıştır. Ong, insanlığın elektronik kültür dönemine geçişini ikincil sözlü kültür dönemi olarak tanımlar. Teknoloji ile aracılanmış bu dönemde insanlar, birincil sözlü kültür döneminde olduğu gibi canlı ve katılımcı sözel anlatıma önem vermekte(...)

DİJİTAL ÇAĞIN ÇOCUKLARI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMLARI ve İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU / Uzman Hatice YILDIZ


   Bu araştırmanın amacı, ortaokul beş ve altıncı sınıf öğrencilerinin farklı değişkenlere göre İnternet’e bağımlılık düzeylerini ve Facebook kullanım durumlarını belirleyerek, Facebook kullanım durumları açısından İnternet’e bağımlılık düzeylerini incelemektir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu MEB’e bağlı farklı okullarda okuyan toplam 351 5. ve 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. MEB’e bağlı farklı okullardan öğrencilerin oluşturduğu(...)

ELEKTRONİK DÜNYANIN ÇOCUK DÜNYASINA YANSIMASI: “TEMASSIZ OYUN” KAVRAMI BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR İNCELEME – Yrd. Doç. Dr. Özge UĞURLU


  Küreselleşme söylemleriyle birlikte, bireylerin gerek sosyal gerekse psikolojik ihtiyaçla­rını gidermek için kullandıkları teknolojik aygıtlarla sarmalanmış bir dünyayla karşı kar­şıyayız. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, yaygınlaşması ve yaşam alanlarına yan­sıması, aynı zamanda çocuğun imgelemi ile arasındaki ilişkinin dönüşümünü de berabe­rinde getirmektedir. Çocuk bu ilişkiyi kurmada düş gücünü ve yaratıcılığını pekiştirir­ken “oyun” ritüelinden beslenmekte böylece sosyalleşme örüntüsü(...)