Category Archives: Sayı 2

Takdim


 Editörün Notu…  Büyüme şansını bulan herkes çocukluğu bilir. Ancak çocuğun çocukluğunu bilmesi ile büyüğün dönüp çocukluğuna bakması arasında bir anlam mesafesi olmalı. Ne de olsa “sosyalleşme” dediğimiz hadise, çocuğun dünyayı şaşırtıcı bir tarzda görme biçiminden büyükleri vareste kılar. Alışırız. Bazen felsefeciler ile çocuklar arasında kurulan bağ yanlış değildir. Felsefi düşünüş, “şeylerin illiyet bağlarını ve anlam(...)

MEDYA OKURYAZARLIĞI – Prof. Dr. Zakir AVŞAR


  Medyanın etkileri tartışmaları uzunca bir süre bu alanın başat inceleme konusu ol­muştur. İzleyicinin/okurun mesajlar karşısındaki konumu farklı dönemlerde farklı politikalar gereği aktif ya da pasif kabul edilmiştir. Günümüzde gelinen noktada ise, medyanın gücü artık tartışma götürmez bir hale bürünmüştür. Özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesi, medyanın etkinlik alanını artırmasında önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler(...)

GENÇLERDE MEDYA BAĞIMLILIĞI – Prof. Dr. Necla MORA


  İnsanlık, her yeni buluşla zihinsel değişim ve dönüşüme uğramıştır. Yazının bulunuşu, matbaanın icadı, elektrik ve elektronik döneme geçiş, insanlığın gelişmesinde köklü de­ğişiklikler yaratmıştır. Ong, insanlığın elektronik kültür dönemine geçişini ikincil sözlü kültür dönemi olarak tanımlar. Teknoloji ile aracılanmış bu dönemde insanlar, birincil sözlü kültür döneminde olduğu gibi canlı ve katılımcı sözel anlatıma önem vermekte(...)

DİJİTAL ÇAĞIN ÇOCUKLARI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMLARI ve İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU / Uzman Hatice YILDIZ


   Bu araştırmanın amacı, ortaokul beş ve altıncı sınıf öğrencilerinin farklı değişkenlere göre İnternet’e bağımlılık düzeylerini ve Facebook kullanım durumlarını belirleyerek, Facebook kullanım durumları açısından İnternet’e bağımlılık düzeylerini incelemektir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu MEB’e bağlı farklı okullarda okuyan toplam 351 5. ve 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. MEB’e bağlı farklı okullardan öğrencilerin oluşturduğu(...)

ELEKTRONİK DÜNYANIN ÇOCUK DÜNYASINA YANSIMASI: “TEMASSIZ OYUN” KAVRAMI BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR İNCELEME – Yrd. Doç. Dr. Özge UĞURLU


  Küreselleşme söylemleriyle birlikte, bireylerin gerek sosyal gerekse psikolojik ihtiyaçla­rını gidermek için kullandıkları teknolojik aygıtlarla sarmalanmış bir dünyayla karşı kar­şıyayız. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, yaygınlaşması ve yaşam alanlarına yan­sıması, aynı zamanda çocuğun imgelemi ile arasındaki ilişkinin dönüşümünü de berabe­rinde getirmektedir. Çocuk bu ilişkiyi kurmada düş gücünü ve yaratıcılığını pekiştirir­ken “oyun” ritüelinden beslenmekte böylece sosyalleşme örüntüsü(...)

KÜLTÜREL EKME KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE ÜRETİMİ ÇİZGİ FİLMLER ve ÇOCUK BİLİNCİNİN İNŞASI – Yrd. Doç. Dr. Esra İ. KELOĞLU İŞLER


  Bu çalışmada, Gerbner’in ekme kuramı bağlamında yerli üretim çizgi filmlerde ekilmeye çalışılan sosyo-kültürel değerler ele alınmıştır. Çocuk kanallarında yayınlanan yerli ve yabancı çizgi filmler karşılaştırıldığında, dikkat çekici bir şekilde yerli çizgi filmlerin farklı temalara sahip olduğu görülmektedir. Makalede, seçilen üç yerli yapım çizgi film, Pepee, Canım Kardeşim, Biz İkimiz’in bir aylık zaman zarfı içindeki(...)

KEŞFEDİLEN ÇOCUK, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİYLE YİTİP GİDEN ÇOCUKLUK ve ÇOCUK KÜLTÜRÜ – Ebru AŞAR


  Çocuk ve çocukluk olgusunun algılanışı farklı coğrafyalara ve farklı dönemlere göre değişken­lik göstermektedir. Her iki olgu da kimi zaman yok sayılmış, kimi zaman yetişkinlerle aynı kategoride algılanıp onların dünyasına aitmiş gibi görülmüş, kimi zaman da çok önemle üze­rinde durulup masumluğunun korunması için sınırları özenle belirlenmiştir. Başka bir deyişle çocukların nasıl tasarlandığına karşıt olarak, nasıl(...)

YAZILI BASINDA ÇOCUK TEMSİLLERİ: BİR BEKLEME SALONU OLARAK ÇOCUKLUK – Gülden SAYILAN/Nihan ÇEVİRGEN


  Sosyal temsiller, bir topluluğa ait bireylerin bilinmeyeni anlama ve dünyayı anlamlan­dırma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gündelik konuşma ve eylemler esnasında birlikte yapılandırdıkları sosyal olgulardır. Medya gerek sosyal bilginin gerekse de sosyal temsille­rin oluşmasında ve yayılmasında kritik öneme sahip olduğu düşünülen alanlardan biridir. Sosyal Temsiller Kuramının bakış açısını ve metodolojisini kullanan bu araştırma, ülke­mizde çocuklara ve(...)

ÇOCUK, TELEVİZYON ve SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA: BİZİMCİTY ANİMASYONLARINA YÖNELİK BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI – Öğr. Gör. Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN/Uzman Mustafa İŞLİYEN


  Toplumsallaşma toplumun değer yargılarının ve normların bireye çeşitli şekillerde kazandırılarak, bireyin toplumsal çevreye hazırlanması ve uyum sağlaması sürecidir. Toplumsallaşmanın önemli bir parçası olan siyasal toplumsallaşma ise belirli bir süreçte bireyin siyasal olgular hakkında algı, tepki ve değerlerinin oluşmasıdır. Bireylerin siyasal kimliklerinin şekillenmesinde çocukluk döneminde edinilen kanaat ve inançlar oldukça önem taşımaktadır. Buradan hareketle bu(...)

PROF. DR. DENİZ A. GÜLER ile ÇİZGİ FİLMLERİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ ÜZERİNE MÜLAKAT


  Prof. Dr. Deniz A. GÜLER İletişim Bilimleri alanında Turizm ve Otel İşletme­ciliği eğitim görmüştür. Profesörlük derecesini Anadolu Üniversitesi İletişim Bi­limleri Fakültesi’nde almıştır. Bireylerarası İletişim Kültürlerarası İletişim temel ilgi alanıdır. İ&D: Çizgi filmlerin temel işlevlerinin neler olduğunu anlatabilir misiniz? Deniz A. GÜLER: Çizgi filmlerin hem görünen hem de görünmeyen işlevleri vardır. Görünen işlevi, sempati yaratmaktır.(...)