Category Archives: Sayı 1

Takdim


İletişim ve Diplomasi dergisi bu sayı ile yayın hayatına başlıyor. Bundan sonra da altı ayda bir karşınızda olacağız. Modern hayatın en temel karakteristiklerinden birisi ile­tişim. Kişilerarası iletişim her devirde vardı, ancak içeriği aynı değildi. Kitle iletişimi ise elbette kitlelerin ortaya çıkışıyla, kabaca son iki yüz yıllık tarihle ilgili. Siyasal sis­temlerin dönüşümü, toplumsal ve ekonomik hayatın geçmişle mukayese edilemeye­cek şekilde evrilmesi kitlelerin ortaya çıkışıyla derin bağları olan gelişmeler. İlk defa kamuoyundan bahsedilmesinin tarihi 1800’lerin başıdır. Gustave Le Bon, Kitlelerin İs­yanını 1895’de yazdı. Siyasal iktidarın hanedandan kitlelere, halka geçişi bir 19. Yüzyıl(...)

İletişim ve Diplomasi’den… Yeni Medya ve Kamu Diplomasisi Aktörü Olarak BYEGM


Günümüzde bilgiyi güçlü yapan özelliklerden biri, alınıp satılabilen bir meta olma özelli­ğidir. Bilginin bu özelliği sayesinde artık alışılagelmiş yapılar yerlerini yenilerine terk et­mektedir. Her kavramda önce bir bütünleşme/benzeşme ardından da bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bunun en güzel örneklerini bizzat günlük hayatımızda yaşamaktayız. En önemli iletişim aracımız olan telefon yerini yavaş yavaş elektronik posta veya elektronik mesajlaşmaya, dokunmaktan büyük haz duyduğumuz gazeteler yerlerini internet gazetelerine, bir güç simgesi olan kâğıt paralar yerini elektronik para ve fonlara, devlet dairelerine sunulan di­lekçeler yerini elektronik formlara bırakmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz çağın şüphesiz(...)

Günseli Bayraktutan – Mutlu Binark – Tuğrul Çomu – Gözde İslamoğlu – Burak Doğu – Aslı Telli Aydemir – Web 1.0’dan Web 2.0’a Barış ve Demokrasi Partisi


Bu çalışmada Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) web 1.0 uygulaması olan resmi parti web sayfası ile web 2.0 uygulamalarından birisi olan Facebook’u hangi amaçlarla, ne şekilde kullandığı ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalışmada önce partinin web 1.0 ortamına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ardında da partinin resmi Facebook hesabı üzerinde van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi arayüzde uygulanmış, BDP’nin ideolojisini konumlandırdığı bağlam, ardyöre ve ilişkiler söylemsel pratikler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. BDP’nin nasıl bir siyasal ortamda seçime girdiğinin kavranması, sosyal medyanın, özellikle Facebook kullanım pratiğinin incelenmesi için gereklidir. Bu(...)

Mihalis Kuyucu – Bab-ı Ali’den Tablet Gazetelere Basın İşletmeciliği


Bâb-ı Âli’de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler saye­sinde elektronik ortamlara taşınmıştır. Yeni medya ile beraber önce bilgisayar ekranlarına daha sonra da cep telefonu ve tabletlere giren gazeteler basın işletmeciliğinin yapısında da değişiklikler yaratmıştır. Geleneksel basın işletmeciliğinde gazeteler sadece kâğıt olarak okura sunulurken yeni medya sayesinde bilgisayarlardan, cep telefonlarına kadar farklı bi­çimlerde sunulmaya başlamıştır. Bu çeşitlilik basın işletmelerinin yapısını değiştirerek yeni medyaya adapte olması gerektiğini göstermiştir. Bu çalışmada yeni medyanın gele­neksel basın işletmeciliğine olan etkileri ve bu etkilerin basın işletmeciliğinin yapısında yarattığı dönüşümün sonuçları araştırılmıştır. Yeni medya ile basın(...)

Erkan Saka – Boston Patlamaları Sonrasında Yeni Medya, Gazetecilik ve Kredibilite Meseleleri


Yeni Medya artık Türkiye’de de gündelik ve mesleki hayatların parçası olmuştur. Bu ya­zıda vatandaşları somut olarak ilgilendiren gazetecilikte güvenilirlik meselesi daha teo­rik bir düzeyde ele alınacaktır. Buradaki güven meselesi ise, genel olarak gazetecilik oto­ritesine olan güven değil, haber yapımında yeni medyanın etkisiyle ortaya çıkan haber­lere ve gazeteciliğe güvenme meselesidir. Bu güven meselesinin son zamanlarda en so­mut olarak ortaya çıktığı durum ise, Nisan 2013’te yaşanan ABD’deki Boston Maratonu patlamaları olmuştur. Patlamaların sonrasında, özellikle sosyal medya üzerinden haber yayılımı ya da yapımı yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. Yazıdaki teorik tartışma bu eleşti­rel sürecin(...)

Emel Arık – Sıradan İnsanın Yükselişi : Sosyal Medya Şöhretleri


İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı gö­rünümündedir. Özellikle sosyal medyanın dünya çapında ‘olağanüstü’ yaygınlaşması, şöhret kültürü açısından da son derece önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Facebook, Yo­utube ve Twitter gibi sosyal medya alanları bir taraftan şöhret kültürü ile şekillenirken, diğer taraftan da şöhret kültürünü biçimlendirmektedir. Özellikle Reality Show’larla sıradan insa­nın gücünü keşfeden kitle iletişim araçları, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu ve medya yö­neticilerini aradan çıkaran sosyal medya sayesinde şöhret kültürünü yeni baştan yazmakta­dır. Pek çok Youtube, Facebook ve Twitter ünlüsü kitleler tarafından mitleştirilerek şöhret kültürüne dahil(...)

Samet Kavoğlu – Teknolojik Değişimin Siyasal Alana Yansımaları


Bilişim teknolojilerinde 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren meydana gelen hızlı değişim, bilgisayarlaşma oranının ve internete erişim imkânlarının artmasıyla birlikte toplumsal hayatı önemli oranda şekillendirmiştir. Günlük faaliyetlerin yanı sıra hayal dünyasının zenginliklerini de hedef kitlelere sunma imkânı veren internet, yeni bir toplumsallaşma alanı olarak ortaya çıkmış; kapitalist sistemin özü gereği önem kazanan her ürün, mecra gibi internet de hızla ticarileşmiştir. Ticarileşme ile birlikte internetin sağlayabileceği olanakların sınırlandırılmaya başla­dığı fikri dünyanın çeşitli coğrafyalarında dillendirilmeye başlanırken, bu konuyu siyasal mücadele alanı haline getiren ilk örgüt İsveç Korsan Partisi olmuştur. Değişen dünyada sistem eleştirisinin mücadele alanı(...)

Kezban Karagöz – Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri


Özet Dünya artık küreselleşmenin giderek daha fazla hissedildiği bir yer halini almış du­rumda. Küreselleşmenin yansımalarını, öncelikle ekonomik olarak başlamış olsa da son yirmi yıldır toplumsal hayatta da görmekteyiz. Bunun alt yapısı ise gelişen teknolojile­rin hayatımızda edindiği yerdir. Küreselleşme ile medya ve demokrasi ile dönüşen top­lumda sivil sesler yükselmeye başlamıştır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ise toplumsal(...)

Mehmet Kartal – Türkiye’de Sosyal Medya Raporu


“Bugün dünya nüfusunun üçte ikisi, herhangi bir sosyal ağı ziyaret ediyor. Ziyaret ettikleri platformlarda harcadıkları zaman ise internette harcanan zamandan üç kat hızlı artıyor. Milyonlarca kişi sosyal med­yada içerik üretiyor. 2012’de sadece Twitter’ın kullanıcı sayısının bir milyar kişiyi geçmesi bekleniyor.”[1]   [1] Umut Bavlı, “Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi”, Zorlu, Sayı: 33, Nisan- Mayıs- Haziran 2011,(...)

Deniz Ergürel – Teknoloji ve İnternetle Yeniden Şekillenen Medya


Özet Gelişen yeni teknolojiler, yaygınlaşan internet kullanımı, mobil cihazlar ve sosyal ağların ortaya çıkışıyla birlikte medya radikal bir değişim sürecinden geçiyor. Haber ve bilgiyi oluşturma, erişme ve paylaşma yöntemleri farklılaşıyor. Bir zamanlar, sadece küçük bir profesyonel azınlığa ait olan yayın yapma ayrıcalığı, ortaya çıkan yepyeni ve ucuz mecralar sayesinde ortadan kalkıyor. Yeni iş modelleri or­taya(...)