Editörün Notu…


Türkiye siyasetinde az görülür ortak görüşlerden birisi, 30 Mart mahalli seçimlerinin önemi üzerine oldu. Bu hem genel düzeyde partiler tarafından dile getirildi, hem de seçmenlerin davranışlarında kendini açığa vurdu. Sandık başına giderek oy veren seçmen sayısı %89.1 e ulaştı ki, bu son yirmi yıl içinde elde edilen en yüksek katılım oranı olarak tarihe geçti. 30(...)

Doç. Dr. Necdet EKİNCİ – SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA KAPSAM ve YAKLAŞIM SORUNSALI


ÖZET Yeni anlaşılmaya başlayan siyasal iletişim, iletişimin en önemli alanlarından biridir. Siyasal iletişim önceleri siyasal söylem ve propagandaya indirgeyerek algılanırken, daha sonraları çoğunlukla seçimler, seçim kampanya ve propagandaları, siyasal tutum ve davranışlar, oy verme olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu alanda etkin olan çalışmaların çoğu da bu yönde yoğunlaşma eğilimi taşımaktadır. Böyle bir anlayışın sonucunda,(...)

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK – SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE’DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ


ÖZ E T Bu araştırmanın konusu, Türkiye’de sosyal medyanın siyasal iletişimdeki rolü ve kolektif kimlik oluşumundaki etkileridir. Temel amaç ise Türk halkında kolektif kimlik inşa etme, siyasal ritüel geliştirme ve kimlik belirleme mekânı olarak sosyal medyanın etkisini belirlemektir. Bu çalışma, Marshall McLuhan’ın ‘Global Köy’ kavramı ile ilişkilendirilen kuramsal çerçeveye dayandırılmıştır. Araştırmanın kapsamı 17 Aralık 2013(...)

Doç. Dr. Elif Asude TUNCA, Öğr. Gör. Nurten AVTÜRK KOLDAŞ -SİYASAL İLETİŞİM ve SİYASAL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN 2013 KKTC ERKEN GENEL SEÇİMİ’NE KATILAN PARTİLERİN YÜRÜTTÜKLERİ SEÇİM KAMPANYALARI*


ÖZET Bu çalışmada siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 28 Temmuz 2013’te yapılan Erken Genel Seçimi’ne katılan siyasal partilerin (Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG), Demokrat Parti – Ulusal Güçler (DP-UG), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi – Toplumsal Varoluş Güçleri (BKP-TVG)) seçmenlere(...)

Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ – SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÇÖZÜM SÜRECİ HABERLERİNİN ANALİZİ


ÖZET Basın kuruluşları toplumsal alanda haber üretimi ve dolaşımını sağlamakla birlikte çeşitli düşünce ve ideolojilerin gelişimini ve yayılımını da gerçekleştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, gündemde yer alan bir konuya basın kuruluşları farklı bakış açılarıyla yaklaşmakta veya gündem konusu aracılığıyla kendi ideolojilerini kitlelere aktarmaktadırlar. Basın kuruluşlarının olaylara sadece kendi pencerelerinden bakmaları veya bu olaylar üzerinden ideolojilerini topluma(...)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN – SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI’NIN ROLÜ


ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan siyasal iletişim, medya aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Siyasal iletişimin gerçekleşmesini sağlayan medya sektörü içinde gazete, dergi, radyo, televizyon, internet medyası, yeni medya, sosyal medya, mobil ortamlar vb. sayılmaktadır. Günümüzde tartışma konusu, hangi medya tekniğinin siyasal iletişimde daha etkin olduğudur; televizyon mu,(...)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAL, Yrd. Doç. Dr. Selahaddin BAKAN, Arş. Gör. Yunus KOÇ – SOSYO-POLİTİK PARAMETRELER AÇISINDAN VAN’DAKİ SİYASAL TEMSİL ANLAYIŞI: İL MERKEZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*


ÖZET Biri ya da birilerinin yerine karar verme, eylemde bulunma şeklinde tanımlanabilen siyasal temsil kavramının, birden çok anlamı vardır. Bu anlam kargaşası ise tarihsel süreçte siyasal temsilin farklı evrelerden geçmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim aydınlanma öncesi dönemde mutlak olan dindi. Haliyle siyasal temsil, din eksenli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktaydı. Aydınlanma döneminde ise mutlak olanı belirleyen “din”in(...)

Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE – ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYAT, PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİ ve PROPAGANDA GÖRSELLERİ (1950-2011)


ÖZET Türk siyasal sisteminde seçimler uzun bir tarihe fakat aynı oranda başarısız bir geçmişe sahiptir. Çok partili demokratik seçimlerin yapılabilmesi için parlamentoda birden fazla siyasi partinin temsil ediliyor olması ve demokratik kültür düzeyinin bu aşamaya ulaşması gerekir. Osmanlı’nın son on yıllarında yapılan çok partili hayata geçiş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk iki yılındaki çok partili(...)

Doktorant Selim ÖZTÜRK – SİYASAL İKNA ve SEÇİM MÜZİKLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME


ÖZET Bu çalışma siyasal iletişimde toplumların hafızalarında en fazla kalıcı etki bırakan seçim müzikleri ve şarkılarına odaklanmıştır. Öncelikle siyasal iletişim kavramı, ikna kuramlarının çeşitleri ve iletişim modelleri açıklanmıştır. Makale içerisinde Türk siyasi tarihine seçim müzikleri ve kampanyaları ile damgasını vurmuş partilerin bu kuram veya modellerden hangisine daha uygun ikna stratejileri izledikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Makale(...)

THE ABSTRACTS


THE PROBLEMATICS OF CONTENT AND APPROACH IN THE STUDYOF POLITICAL COMMUNICATION Necdet EKİNCİ Political communication, which recently became comprehensible, is one of the important fields of communication. While political communication was previously recognized as political expression and propaganda, later on it started to be recognized as elections, election campaigns and propagandas, po litical approach and(...)